FAMILYday

Regulaminy

 1. Sprzęt znajdujący się w firmie FAMILYday jest jej własnością.
 2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Wypożyczenie sprzętu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
 4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy o odpowiedzialności materialnej i wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 7.  Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 8.  Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje jak i szkody wywołane siłami natury.
 14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie.
 15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 17. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 18. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem uczestników spływu. Nie należy:
  a) hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego i nabrzeży,
  b) siadać na burcie, dziobie, rufie a także w kajaku nie znajdującym się na wodzie,
  c) stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody, kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych (kapokach) ani na nich nie siadać.
 19. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 20. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.

Przejdź do góry strony